Bilgehan K. Gündüz

www.bilgehangunduz.com / www.sorogren.com

Archives Nisan 2018

Exchange Server 2013 Toplu halde Import / Export

İmport /Export öncesi Exchange veya uygun sunucu üzerine PST adında bir klasör oluşturun paylaşıma açın Everyone Full Control verin …

İmport:

$RestorePath =”\\ServerAdi\PST\Backup” Get-ChildItem *.pst -Path $RestorePath | Select Name, BaseName | ForEach { New-MailboxImportRequest -MailBox $_.BaseName -FilePath “$RestorePath\$($_.Name)” -Confirm:$false }

Export : Administrator mailbox ile DiscoverySearchMailboxı hariç tutuyoruz. Sadece Inbox klasörü altındaki alt klasörler yedekleniyor ve komutta adı geçen kaplar sadece PST olarak yedekleniyor.

$BackupPath =”\\ServerAdi\PST\Backup” foreach($mailbox in Get-MailBox -filter {Name -notlike “Administrator” -AND Name -notlike “DiscoverySearchMailbox*”}) { New-MailboxExportRequest -Mailbox $mailbox.Identity -FilePath “$($BackupPath)\$($mailbox.UserPrincipalName).pst” -IncludeFolders “#Inbox#/*”,”#SentItems#”,”#DeletedItems#”,”#Calendar#”,”#Contacts#”,”#Drafts#”,”#Tasks#”,”#Notes#” }